NORVEGIJOS LIETUVIŲ MOKESČIŲ GRĄŽINIMO CENTRAS

NEPALIKITE JUMS PRIKLAUSANČIŲ PINIGŲ NORVEGIJOS KARALYSTĖJE

SKAMBINKITE JAU DABAR +370 658 47777

UAB NLMG Centras, juridinio asmens kodas 302767063, adresas Jaunimo g. 3A-3, Ukmergė (toliau – Bendrovė arba mes), užtikrina, kad naudojantis mūsų interneto svetaine https://www.nlmg.lt (toliau – Svetainė) ir (arba) mobiliomis programėlėmis (toliau – Programėlė), teikiami asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Įgyvendindama šias pareigas, Bendrovė vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB NLMG Centro privatumo ir slapukų politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriоmis remiantis Bendrovė tvarko klientų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Bendrovėje ar naudojantis Bendrovės Svetaine ir (arba) Programėlėmis.

Klientų duomenų valdytojas yra – Bendrovė.
Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas –Miglė Meilė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. nr. +370 658 47777.

Naršydami Bendrovės Svetainėje ar naudodamiesi Programėlėmis, pateikę savo Asmens duomenis bei papildomus sutikimus, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.
Jei naudojatės Bendrovės Svetaine ir (arba) Programėlėmis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslais bei būdais, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar ne.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Bendrovės renkami ir tvarkomi Asmens duomenys:
Pagrindiniai Jus apibūdinantys Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, asmens tapatybės dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.), atstovo informacija (pavyzdžiui, kai atstovaujate nepilnametį asmenį) ir pan.;
Duomenys apie Jūsų sveikatą;
Duomenys, kurie surenkami naudojantis mūsų Svetaine, Programėlėmis ar socialinėmis paskyromis (užklausos, komentarai, registracijos formose teikiami duomenys ir pan.);
Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės patalpose;
Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūsų Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, taip pat Asmens duomenis galime sugeneruoti teikdami Jums paslaugas. Teikdami duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą ir išsamumą. Mes taip pat renkame ir tvarkome Norvegijos valstybės registruose ar sistemose apie Jus esančią informaciją, kiek tai būtina mūsų paslaugų teikimui, arba kiek tai daryti mus įpareigoja teisės aktai.

Jums lankantis Svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia jos naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Svetainėje Bendrovės ar trečių šalių pagalbine programine įranga, tokia kaip “Google Anaytics”, yra renkami lankytojų IP adresai, apsilankymo laikas, informacija apie peržiūrėtus puslapius, taip pat registruojami pakartotiniai apsilankymai „sausainėlių/slapukų“ (cookies) pagalba.

Jei naudodamiesi mūsų Svetaine ir (arba) Programėlėmis pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“, Jūs suteikiate jiems leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook“ ar „LinkedIn“.

Mes galime jungti iš Jūsų gautus Asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar kitaip prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus Asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindami savo teises, Jūs visuomet galite reikalauti ištaisyti klaidingus Asmens duomenis.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų Asmens duomenis renkame ir tvarkome šiais tikslais:
Siekdami suteikti Jums paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums;
Dėl išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, priminimo apie vizitą arba apie poreikį atlikti periodines paslaugas;
Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tikslu;
Dėl Klientų skundų nagrinėjimo LR teisės aktų numatyta tvarka;
Rūpindamiesi Bendrovės ir Klientų interesų apsauga;
Dėl finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo bendrovėmis palaikymo, įsiskolinimų valdymo;
Tiesioginės rinkodaros bei lojalumo programų vykdymo tikslu;
Taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

Mums būtina turėti naujausią su Klientais susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie Jus yra teisinga.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi atsakingai, įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Klientų Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi. Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, jie bus saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų suteikimo pabaigos arba kol duomenų subjektas neatšaukia sutikimo tvarkyti savo Asmens duomenis.

Asmens duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų pateikti Asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai atlikti būtina.

Duomenys gali būti perduoti:
Еsant išankstiniam Jūsų sutikimui;
Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją;
Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams;
Trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas susijusias su mūsų paslaugų teikimu (pavyzdžiui Bendrovės partneriams, IT, technines paslaugas, analizę, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, auditoriams, konsultantams, mokėjimų tarpininkams, kreditoriams ir pan.). Iš tokių bendrovių mes reikalaujame, kad jos Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi atsakingai ir tik pagal mūsų nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant juos.

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti, tvarkomi ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, tačiau negalime užtikrinti jų saugumo perdavimo metu. Kai Jūs perduodate duomenis mums – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką.

Jei mes sužinotume apie Jūsų Asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Tvarkydami Asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip Asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, patikslinti neteisingus, neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
Teisę į Asmens duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
Nesutikti ar atšaukti sutikimą, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai jie tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar tel.:+370 658 47777, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

Bet kokį prašymą ar skundą, susijusį su Jūsų teisių įgyvendinimu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: el. paštu:Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., paštu ar įteikiant tiesiogiai adresu: Kęstučio a. 8-6, Ukmergė.

Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Jeigu su duomenų subjekto Asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Mes, gavę Jūsų prašymą ar skundą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 60 dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
Atsakymas teikiamas neatlygintinai ir nepagrįstai nedelsiant.

Mes siekiame garantuoti Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises (išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu), kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Bendrovės, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ SVETAINĖJE

Bendrovė neatsako už Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai jose apsilankote per mūsų Svetainėje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos Jūsų aplankytos svetainės privatumo politika prieš pateikiant Asmens duomenis šiose svetainėse ar naudojantis bet kokiomis jų paslaugomis.

SLAPUKAI

Šioje Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) siekiant kiek įmanoma labiau pagerinti jos veikimą, naršymo ir teikiamų paslaugų kokybę.

Slapukai – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias naršyklė gauna ir išsaugo Jūsų įrenginyje kaskart, kai apsilankote tam tikroje svetainėje, vėliau jie naudojami to paties įrenginio identifikavimui, taip palengvindami Jūsų prieigą prie svetainės bei joje pateikiamos informacijos.
Jie leidžia Svetainei išsaugoti informaciją apie apsilankymą, pvz.: naršyklės tipas, demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis), pageidaujama kalba, šrifto dydis, nustatymai, prioritetai. Slapukai padeda rodyti aktualesnius skelbimus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius, atpažinti sugrįžtančius svetainės lankytojus, pagreitinti turinio paieškas.
Slapukų dėka naudojimasis žiniatinkliu tampa sklandesnis ir efektyvesnis.

Slapukai nenaudojami Asmens duomenims rinkti, apdoroti, platinti ar registruoti.
Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas, adresas, amžius ir pan.), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Jie tik įsimena Jūsų prioritetus, susidomėjimą keliančius objektus remiantis tuo, ką veikiate svetainėje.

SLAPUKŲ TIPAI

 • Pirmosios šalies slapukai – juos nustato interneto svetainė, kurioje lankotės, ir tik ji gali juos nuskaityti.

 • Trečiųjų šalių slapukai – juos nustato ir naudoja ne interneto svetainės, kurioje lankotės, savininkas, o kita organizacija, pavyzdžiui:
 lankomumo statistikos stebėjimui, lankytojų auditorijos įvertinimui, svetainėje gali būti naudojami trečiosios šalies analizės bei skaitmeninės rinkodaros sistemų įrankiai tokie, kaip „Google Analytics“.
  Svetainėse dažnai naudojami trečių šalių įskiepiai ar kiti įrankiai, pagerinantys svetinių veikimą, suteikiantys papildomų funkcijų. Šie įrankiai gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus jų veikimui optimizuoti ar statistinei informacijai rinkti.

  Taip pat Svetainėje gali būti įterpto turinio („YouTube“ vaizdo įrašų, „Flickr“ skaidrių, reklaminių skelbimų ir pan.) iš kitų interneto svetainių, kurios irgi gali nustatyti savo slapukus.
  Svetainė gali naudotis trečiosios šalies reklamos tinklu tikslinei reklamai skelbti.


  Dėl slapukų veikimo specifikos, mes neturime prieigos prie trečiųjų šalių slapukų, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomų slapukų.

 • Seanso slapukai – laikinai saugomi naršymo seanso metu ir, uždarius naršyklę, iš naudotojo įrenginio ištrinami.

 • Ilgalaikiai slapukai – uždarius naršyklę, neištrinami ir išsaugomi Jūsų įrenginyje nustatytam (kelių mėnesių ar metų) laikotarpiui. Jie naudojami, kai informacija reikalinga daugiau negu vienam naršymo seansui.

 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie žymiai pagerina internetinių svetainių veikimą, navigacijos kokybę, užtikrina kad reikiama informacija būtų rodoma greitai bei tiksliai kaskart Jums apsilankius svetainėje. Jie naudojami vykdant tokias užklausas kaip prisijungimas prie vartotojo paskyros, norint įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu ar prieiti prie apsaugotų svetainės vietų. Funkciniai slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius internetinėje svetainėje.

 • Nefunkciniai slapukai – šie slapukai dažniausiai naudojami analitiniais ir statistiniais tikslais – skaičiuoti svetainės lankytojų skaičių, rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine.

SLAPUKŲ NUSTATYMAI IR JŲ ATSISAKYMAS

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite peržiūrėti, blokuoti ir ištrinti slapukus ar jų dalį, bei pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir nebeleisti savo įrenginiui saugoti slapukų.
Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus, juos galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Options) meniu.

Nurodymus, kaip pakeisti naršyklės nustatymus, rasite naršyklių įrankių juostos skiltyje „Pagalba“ (angl. Help).

Daugiau informacijos, kaip galima valdyti slapukus, priklausomai nuo to, kokia naršyklė naudojama:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt-LT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/lt/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/lt-lt/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/lt-lt/HT201265

Kitas būdas neleisti naršykei kaupti slapukų, aplankytų svetainių istorijos, laikinų aplankų, atvertų bylų ar bet kokios kitos informacijos – pasinaudoti privataus naršymo (angl. Private Browsing) funkcija.

Daugiau informacijos apie privatų naršymą:
https://www.esaugumas.lt/lt/e.-privatumas/privatusis-ir-anoniminis-narsymas-internete/280
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/4533513/microsoft-edge-browse-inprivate
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
https://support.mozilla.org/lt/products/firefox/protect-your-privacy
https://support.apple.com/lt-lt/guide/safari/browse-in-private-ibrw1069/mac
https://support.apple.com/lt-lt/guide/iphone/iphb01fc3c85/ios

Daugiau informacijos apie slapukus ir su tuo susijusius įstatymus galite rasti čia: https://www.youronlinechoices.com/

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, jei užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas (ypač techninius ir funkcinius slapukus), tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui bei teikiamų paslaugų kokybei – gali sulėtėti naršymo internete sparta, gali būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas ar prieiga, Svetainė nebebus suasmeninta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė turi teisę vienašališkai atnaujinti ir keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Jei Klientas po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojasi paslaugomis, yra laikoma, kad Klientas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.

Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais:

UAB NLMG CENTRAS

Adresas: Kęstučio a. 8-6, Ukmergė
Tel. nr.:: +370 658 47777
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas – Miglė Meilė, el. p.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. nr.+370 658 47777.

 

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2022 m. spalio mėn. 27 d.

We use cookies

Svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies“), kurie padeda pritaikyti turinį Jūsų poreikiams bei užtikrinti paslaugų kokybę.
Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimo sąlygomis.